KALKULATOR KOSZTÓW |  CENNIK |  DLA WYKONAWCY |  DLA ARCHITEKTA |  NEWSLETTER |  GALERIA
 
 

   Systemy dociepleń / SEMPRE TERM ST

SYSTEM SEMPRE TERM ST
System ocieplania budynków na bazie styropianu


ZASTOSOWANIE:
System SEMPRE TERM ST
jest firmową odmianą metody "lekkiej" ocieplania ścian zewnętrznych budynków objętej instrukcją ITB nr 334/96 "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką". Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu elewacyjnego, w którym warstwę izolacyją stanowią płyty styropianowe, a warstwę elewacyjną - cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojnym tkaniną szklaną.

PODŁOŻE: podłożem dla systemu SEMPRE TERM ST może być mur ceglany, ściana żelbetowa, warstwa starego tynku.

PRZYMOCOWANIE STYROPIANU DO PODŁOŻA: wykonywanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania listwy cokołowej na powierzchni ściany. Listwa ta ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu kolejnych płyt styropianowych, a także stanowi obróbkę dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować, najlepiej na cokole budynku, jednak nie niżej niż 30 cm od podłoża. Ta odległość eliminuje wpływ podciągania kapilarnego wilgoci na trwałość systemu, a także chroni tynk zewnętrzny przed zabrudzeniami, drobinkami błota nanoszonymi przez odbijające się krople deszczu. Kolejną czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego. Jest nim styropian samogasnący, sezonowany, o gramaturze powyżej 15 kg/m2. Płyty styropianowe układa się z przesunięciem w tzw. cegiełkę na powierzchni ścian, a także na narożach budynku. Grubość styropianu powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na podstawie obliczeń współczynnika przenikalności termicznej "k". Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest warstwa zaprawy klejącej do styropianu. Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Natychmiast należy przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę należy nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby o wielkości 10-12 mm). Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Ilość łączników powinna wynosić minimum 4szt/m2. Największe siły wywołane wiatrem występują na pasmach szerokości ok. 2 m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku i tam ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt/m2. W każdym nietypowym przypadku ilość oraz sposób rozmieszczenia kołków powinien ustalić projektant. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 5 cm. 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJNEJ: po zeszlifowaniu wszelkich nierówności na powierzchni przyklejonego styropianu można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojnej. Stanowi ją warstwa zaprawy klejącej do zatapiania siatki z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. Siatka charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia. Wykonywanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy od nałożenia na styropian warstwy zaprawy klejącej do zatapiania siatki za pomocą zębatej pacy. Następnie odcina się potrzebnej długości pas siatki i wciska się go w kilku punktach w klej, po czym gładką, stalową pacą dokładnie zatapia. Warstwa zbrojna musi być warstwą ciągłą tzn. kolejne pacy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożnikach min. 15 cm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojnej pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na nornikach oscieży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych należy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić aluminiowe listwy narożne. Podobnie cokoły budynków powinny być wykończone przez zastosowanie cokołowych listew (aluminiowe lub z PCV). Zamiast nich dopuszcza się stosowanie pasków tzw. tkaniny pancernej lub dwóch warstw siatki z włókna szklanego. Dokładne wykonanie warstwy zbrojnej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne również na wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 2-3 mm.

NAKŁADANIE MASY TYNKARSKIEJ: na 24 godziny przed nałożeniem masy tynkarskiej należy podłoże zagruntować preparatem gruntującym, odpowiednim dla konkretnego rodzaju masy tynkarskiej. W celu ograniczenia przebijania koloru podłoża przez wyprawę tynkarska zaleca się stosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.  Masę tynkarską wymieszać mieszadłem mechanicznym. Masę tynkarską nanieść równomierną warstwą na grubość ziarna za pomocą pacy metalowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Po naniesieniu tynku należy kilkakrotnie przeciągnąć pacą metalową  w celu zebrania nadmiaru materiału. Przygotowaną powierzchnie należy zatrzeć. Masę tynkarską - struktura pełna należy zacierać ruchami kulistymi, masę tynkarską - struktura drapana należy zacierać ruchami prostoliniowymi.

WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCY

Podczas szkoleń orgaznizowanych przez firmę SEMPRE są omawiane i dokładnie wyjaśniane poniższe punkty. Zestawienie ma na celu zwrócenie uwagi wykonawców na istotne momenty w trakcie wykonywania prac ociepleniowych.

1. Podłoże: typowe podłoża budowlane powinny być czyste, suche, odtłuszczone, jednolite, równe i zwarte. W przypadku porostu glonów i grzybów należy zastosować preparat algo- i grzybobójczy. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć w sposób mechaniczny lub wodą pod ciśnieniem. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi. W przypadku podłoży cementowych należy zachować 3-tygodniowy okres sezonowania.
2.Warunki atmosferyczne: prac nie przeprowadzać przy temperaturze poniżej +5oC oraz powyżej +25oC, na mocno nasłonecznionych ścianach oraz przy wietrznej pogodzie.
3. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw. metodą "mokre na mokre". Nie należy przerywać prac tynkarskich na wyodrębnionych powierzchniach architektonicznych. Poszczególne ściany należy wykonać materiałem pochodzącym z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności  stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy materiał wzajemnie wymieszać  np. w większych pojemnikach mogących pomieścić klika wiader tynku.
5. Materiał izolacyjny musi być: o odpowiedniej wytrzymałości, płyty styropianowe sezonowane, nie zniszczone UV i rozpuszczalnikami organicznymi.
6. Mas tynkarskich nie nanosić na niezadaszone powierzchnie poziome.
7. Dla systemów ocieplania budynków opartych na styropianie nie należy stosować ciemnych kolorów wypraw tynkarskich, ponieważ na południowych ścianach dochodzi do powstawania wysokiej temperatury, która obniża żywotność tych systemów. Dla takiego rozwiązania producent zaleca wybieranie kolorów, dla któych współczynnik jasności Y jest większy niż 20%. Kolory o niższych wartościach współczynnika Y powinny być stosowane tylko w niewielkim udziale np. do uwydatnienia lub podkreślenia niewielkich elementów architektonicznych elewacji.


SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW Z AKRYLOWĄ WYPRAWĄ TYNKARSKĄ

cela_tbl
 • Poprawia mikroklimat pomieszczeń
 • Obniża koszty ogrzewania
 • Dla obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
 • W łatwy sposób umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji
 • Zastosowany tynk sprawia, że system jest elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych

System SEMPRE TERM ST z akrylową wyprawą tynkarską jest systemem ocieplania budynków polegającym na mocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego. Redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń. Ze względu na różnorodność dostępnych struktur i bogatą kolorystykę warstwy wykończeniowej, pozwala dowolnie kreować otoczenie oraz umożliwia renowacje starych i zniszczonych elewacji. W skład zestawu wyrobów wchodzą:

 • TESOROMONT START TS 100 - zaprawa klejąca do styropianu przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży.
 • Płyta termoizolacyjna ze styropianu sezonowanego klasy EPS 70 lub EPS 100 (współczynnik przewodnictwa ciepłego ٨ = 0,040 W/(m * K)) o prostych krawędziach o wymiarach 100x50 cm przy grubości płyty nieprzekraczającej 15 cm.
 • TESOROMONT UNIWERSALNY TU 200 - zaprawa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej.
 • Siatka z włókna szklanego impregnowana, stanowiąca warstwę zbrojącą systemu.
 • Łączniki mechaniczne - kołki do mocowania warstwy termoizolacyjnej.
 • Środek gruntujący przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojącej pod wyprawę tynkarską.
 • Akrylowa wyprawa tynkarska TESORO TYNK

SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW Z POLIKRZEMIANOWĄ WPRAWĄ TYNKARSKĄ

cela_tbl
 • Poprawia mikroklimat pomieszczeń
 • Obniża koszty ogrzewania
 • Dla obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
 • W łatwy sposób umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji
 • Odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych
 • Nadaje elewacji mineralny charakter
 • Przepuszczalny dla pary wodnej

System SEMPRE TERM ST z polikrzemianową tynkarską jest systemem ocieplania budynków polegającym na mocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego. Redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń. Ze względu na różnorodność dostępnych struktur i bogatą kolorystykę warstwy wykończeniowej, pozwala dowolnie kreować otoczenie oraz umożliwia renowacje starych i zniszczonych elewacji. W skład zestawu wyrobów wchodzą:

 • TESOROMONT START TS 100 zaprawa klejąca do styropianu przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży.
 • Płyta termoizolacyjna ze styropianu sezonowanego klasy EPS 70 lub EPS 100 (współczynnik przewodnictwa ciepłego ٨ = 0,040 W/(m * K)) o prostych krawędziach o wymiarach 100x50 cm przy grubości płyty nieprzekraczającej 15 cm.
 • TESOROMONT UNIWERSALNY TU 200 - zaprawa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej.
 • Siatka z włókna szklanego impregnowana, stanowiąca warstwę zbrojącą systemu.
 • Łączniki mechaniczne - kołki do mocowania warstwy termoizolacyjnej.
 • Środek gruntujący przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojącej pod wyprawę tynkarską.
 • Polikrzemianowa wyprawa tynkarska MARESIL TYNK

SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW Z KRZEMIANOWĄ (SILIKATOWĄ) WYPRAWĄ TYNKARSKĄ

cela_tbl
 • Poprawia mikroklimat pomieszczeń
 • Obniża koszty ogrzewania
 • Dla obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
 • W łatwy sposób umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji
 • Zastosowany tynk sprawia, że system jest elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych
 • Nadaje elewacji mineralny charakter

System SEMPRE TERM ST z krzemianową wyprawą tynkarską jest systemem ocieplania budynków polegającym na mocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego. Redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń. Ze względu na różnorodność dostępnych struktur i bogatą kolorystykę warstwy wykończeniowej, pozwala dowolnie kreować otoczenie oraz umożliwia renowacje starych i zniszczonych elewacji. W skład zestawu wyrobów wchodzą:

 • TESOROMONT START TS 100 zaprawa klejąca do styropianu przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży.
 • Płyta termoizolacyjna ze styropianu sezonowanego klasy EPS 70 lub EPS 100 (współczynnik przewodnictwa ciepłego ٨ = 0,040 W/(m * K)) o prostych krawędziach o wymiarach 100x50 cm przy grubości płyty nieprzekraczającej 15 cm.
 • TESOROMONT UNIWERSALNY TU 200 - zaprawa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej.
 • Siatka z włókna szklanego impregnowana, stanowiąca warstwę zbrojącą systemu.
 • Łączniki mechaniczne - kołki do mocowania warstwy termoizolacyjnej.
 • Środek gruntujący przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojącej pod wyprawę tynkarską.
 • Krzemianowa wyprawa tynkarska DIAMANTE TYNK.

SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW Z MINERALNĄ WYPRAWĄ TYNKARSKĄ

cela_tbl
 • Poprawia mikroklimat pomieszczeń
 • Obniża koszty ogrzewania
 • Dla obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
 • Nadaje elewacji mineralny charakter

System SEMPRE TERM ST z mineralną wyprawą tynkarską jest systemem ocieplania budynków polegającym na mocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego. Redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń. Ze względu na różnorodność dostępnych struktur i bogatą kolorystykę warstwy wykończeniowej, pozwala dowolnie kreować otoczenie oraz umożliwia renowacje starych i zniszczonych elewacji. W skład zestawu wyrobów wchodzą:

 • TESOROMONT START TS 100 zaprawa klejąca do styropianu przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży.
 • Płyta termoizolacyjna ze styropianu sezonowanego klasy EPS 70 lub EPS 100 (współczynnik przewodnictwa ciepłego ٨ = 0,040 W/(m * K)) o prostych krawędziach o wymiarach 100x50 cm przy grubości płyty nieprzekraczającej 15 cm.
 • TESOROMONT UNIWERSALNY TU 200 - zaprawa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej.
 • Siatka z włókna szklanego impregnowana, stanowiąca warstwę zbrojącą systemu.
 • Łączniki mechaniczne - kołki do mocowania warstwy termoizolacyjnej.
 • Środek gruntujący przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojącej pod wyprawę tynkarską.
 • Mineralna zaprawa tynkarska TESORO MINERAL.
 
UE